Cơ quan bảo trợ:

– Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT)

– Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (MONRE)

– Bộ Thương mại, Công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc

– Bộ Môi trường Hàn Quốc

– Thành phố Bussan – Hàn Quốc

– Hội Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam

Cơ quan chỉ đạo:

– Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Cơ quan chủ trì:

– Sở Công Thương thành phố Hà Nội

Đơn vị thực hiện:

– Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Hà Nội (IDC)

– Công ty CP Tổ chức Sự kiện và Hội chợ Toàn Cầu (GLOBALEXPO)

– Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan (BEXCO) – Hàn Quốc

Đối tác truyền thông:

– Trung tâm tư vấn Công nghệ môi trường ( CECT)

– Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống

– Tạp chí Today Energy Hàn Quốc